Hoppa yfir valmynd

Pytania i odpowiedzi dotyczące ograniczeń szkolnych z powodu COVID-19

In English  Íslenska 


Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego, w jaki sposób szkoły działają z ograniczeniami z powodu epidemii COVID-19.
Ta strona będzie aktualizowana tak często, jak to możliwe.

Przydatne linki:

 

Ograniczenia w pracy szkół zostały zniesione 4 maja. Uczniów przedszkoli i szkół podstawowych nie obowiązują ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób ani zachowywania dystansu. Dotyczy to również zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dla dzieci na tym poziomie edukacji, np. zajęć sportowych, religijnych, rozrywkowych oraz nauczania muzyki. 
Ograniczenia liczbowe oraz zaktualizowane obostrzenia dot. zachowywania dystansu obowiązują pracowników przedszkoli i szkół podstawowych oraz dorosłych gości w szkołach. Zachęca się wszystkich do zachowywania 2-metrowego dystansu, w miarę możliwości.
Warunki do gromadzenia się oraz urządzania wydarzeń bardzo się różnią między szkołami. W przypadku zgromadzeń w budynkach szkolnych wszyscy dorośli muszą przestrzegać ograniczeń liczbowych (nie więcej niż 200 osób w jednym pomieszczeniu). Należy też stworzyć warunki umożliwiające uczestnikom zachowanie 2 metrów dystansu od siebie, jeśli będą sobie tego życzyć. Ważne, aby zapewnić dostęp do stanowisk do mycia rąk i dezynfekcji oraz przestrzegać higieny. Jeśli niemożliwie jest zastosowanie się do tych warunków, należy urządzać zgromadzenia w innym miejscu.
W szkołach średnich oraz wyższych obowiązują w dalszym ciągu ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób – w jednym pomieszczeniu nie może przebywać ich więcej niż 200. Należy upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą 
W szkołach, tak jak i w innych miejscach, nadal będzie obowiązywać reżim sanitarny. Szkoły powinny stosować się do planów reagowania na możliwe zakażenia. W dalszym ciągu obowiązuje poziom alarmowy zagrożenia bezpieczeństwa Departamentu Ochrony Cywilnej z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.


Prosimy zwrócić uwagę, że te informacje mogą ulec zmianie.

Czy jest prawdopodobne, że ograniczenia związane z ochroną przeciwepidemiczną będą obowiązywać jesienią?

Działania władz mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 podlegają ciągłej rewaluacji.
W razie zmiany okoliczności może zajść potrzeba bardziej restrykcyjnych działań przeciwepidemicznych oraz ponownego nałożenia ograniczeń na działalność szkół.

Do kogo należy kierować zapytania dotyczące funkcjonowaniem szkół w związku z COVID-19?

Informacji o organizacji nauczania oraz działaniach przeciwepidemicznych udzielają dyrektorzy danej placówki. Ogólne zapytania dot. działań przeciwepidemicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych w związku z COVID-19 można kierować na adres [email protected], skąd zostaną przekierowane do odpowiednich organów. Zapytania dot. działalności szkół średnich i wyższych oraz kursów dokształcających należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Kultury na adres e-mail: [email protected]Przedszkola (leikskóli) oraz działalność opiekunów dziennych (dagforeldrar)

Tak, pod warunkiem dopilnowania, że dorośli zastosują się do ograniczeń dot. maksymalnej liczby osób, oraz zagwarantowania, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, będą mieć możliwość zachowania 2 metrów odstępu między sobą.
Nie ma żadnych ograniczeń dot. liczby dzieci na terenach zewnętrznych przedszkola. Dzieci z wszystkich oddziałów przedszkola mogą bawić się jednocześnie, bez rozdzielania.
Zaleca się, by rodzice stosowali dalej wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny, przychodząc do przedszkola – z troski o dobro dzieci oraz pracowników przedszkola. Szczegółowe wytyczne opracowuje dyrektor przedszkola.
Uczniowie oraz pracownicy szkół podstawowych nie powinni przychodzić do szkoły w przypadku pojawienia się u nich objawów grypopodobnych lub objawów przypominających COVID-19, tj. temperatury powyżej 38°C, kaszlu, bólów mięśni/kości czy zmęczenia.
Przyjmuje się, że uczniowie oraz pracownicy mogą powrócić do szkoły najwcześniej po upływie doby po ostatnim wystąpieniu gorączki.

Ważne, aby rodzice oraz nauczyciele zwracali w dalszym ciągu dużą uwagę na przeciwdziałanie epidemii i zakażeniom.
Jeśli zachodzą wątpliwości, czy uczeń lub pracownik powinien przychodzić do szkoły, można zasięgnąć porady w przychodni lub przez stronę heilsuvera.is.

Po 4 maja obowiązują ogólne przepisy przeciwepidemiczne dot. czystości, dezynfekcji oraz dezynfekcji rąk we wszystkich szkołach. Zaleca się, aby jak najmniej dorosłych wchodziło do budynków szkoły; dotyczy to m.in. rodziców, rzemieślników oraz innych gości. Zaleca się dbanie o czystość, dezynfekcję oraz mycie rąk, szczególnie w przypadku miejsc/powierzchni/sprzętów używanych przez wiele osób.
Tak, należy jednak stosować się w miarę możliwości do zasad o 2-metrowym odstępie i maksymalnej liczbie 200 osób w jednym pomieszczeniu. Należy upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą.
Tak, i zaleca się szczególnie dbanie o czystość, dezynfekcję oraz mycie rąk w przypadku miejsc/powierzchni/sprzętów używanych przez wiele osób
Nie, te ograniczenia dotyczą wyłącznie dozwolonej liczby dorosłych w jednym pomieszczeniu.
Zależy to od warunków w danym przedszkolu, np. dostępu do szafek oraz reżimu sanitarnego. Decyzję w tym zakresie podejmują władze przedszkola.
Nie, dostęp nie jest już ograniczony, ale dorosłych w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia dot. maksymalnej liczby osób oraz zasada zachowania dystansu. Za decyzje dotyczące szczegółowego wdrożenia wytycznych odpowiedzialne są władze gmin oraz dyrektorzy szkół.
Tak, ale jednocześnie należy starać się ograniczać dostęp dorosłych do przedszkola oraz przemieszczanie się po nim. Należy upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą.
Tak, pod warunkiem dopilnowania, że dorośli zastosują się do ograniczeń dot. maksymalnej liczby osób, oraz zagwarantowania, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, będą mieć możliwość zachowania 2 metrów odstępu między sobą.
Zaświadczenia pracowników przedszkoli o chorobach podstawowych nie tracą ważności po 4 maja. Dyrektorat służby zdrowia pracuje nad aktualizacją instrukcji dla grup ryzyka i zostaną one opublikowane jak najszybciej. Gdy będą już dostępne, zachęca się dyrektorów oraz pracowników przedszkoli do przeanalizowania każdego przypadku z osobna.
Na zgromadzeniach wewnątrz budynków szkolnych dorośli muszą przestrzegać ograniczeń dot. dozwolonej liczby osób (nie więcej niż 200 w jednym pomieszczeniu). Należy upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą.
Szkoły muzyczne funkcjonują normalnie od 25 maja, nadal jednak będą obowiązywać przepisy reżimu sanitarnego.
Ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób oraz zachowywania odstępu nie będą obowiązywać uczniów szkół muzycznych w wieku szkolnym i przedszkolnym. Starsi uczniowie oraz nauczyciele muszą dbać o to, by osoby, które sobie tego życzą, miały możliwość zachowywania 2-metrowego odstępu, oraz by maksymalna liczba osób w jednym pomieszczeniu nie przekraczała 200.

Tak, można przyjmować nowe dzieci na adaptację wiosną. Należy jednak każdorazowo zwracać uwagę na łączną liczbę rodziców i zwracać uwagę, by zachowywali oni min. 2-metrowy dystans. Ważne, aby poinformować rodziców o działaniach przeciwepidemicznych w przedszkolu.
Tak, jeśli zapewni się, że pracownicy będą mogli stosować się do zasady o 2-metrowym odstępie oraz o maksymalnej liczbie dorosłych.

Szkoły podstawowe (grunnskóli)

Nie, ale zarówno uczniowie, jak i osoby przyjmujące wizyty, muszą dbać o reżim sanitarny, a dorośli muszą zachowywać 2-metrowy odstęp.
Uczniowie mogą siedzieć obok siebie, zasada 2-metrowego dystansu obowiązuje dorosłych.
Nie, ale pracownicy muszą stosować się do zasady zachowywania 2-metrowego dystansu.
Tak, ale decyzja w tej kwestii jest podejmowana oddzielnie przez każdą szkołę / komitet rodzicielski, z uwzględnieniem między innymi okoliczności w gminie, do której odbywa się wycieczka. Należy określić zakres odpowiedzialności szkoły / komitetu rodzicielskiego / organizatora obozu. Ważna jest dostępność informacji od organizatora obozu w sprawie reżimu sanitarnego, reakcji na COVID-19 oraz tego, w jaki sposób zapewni się, że wszyscy dorośli (osoby powyżej 16. roku życia), którzy będą uczestniczyli w wycieczce lub jej organizacji, będą mogli przestrzegać zasad o 2-metrowym odstępie między osobami oraz maksymalnej liczbie 50 osób w jednym pomieszczeniu. Wydano listę kontrolną dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, na której można się opierać przy organizacji wyjazdów na obozy szkolne.
Tak, ale ważne jest, by stosować się do reżimu sanitarnego oraz 2-metrowego odstępu w przypadku dorosłych.
Tak, ale decyzja w tej kwestii jest podejmowana oddzielnie przez każdą szkołę, przy wzięciu pod uwagę okoliczności specyficznych dla gminy oraz danej szkoły. Należy określić zakres odpowiedzialności szkoły oraz organizatora obozu. Ważna jest dostępność informacji od organizatora obozu w sprawie reżimu sanitarnego, reakcji na COVID-19 oraz tego, w jaki sposób zapewni się, że wszyscy dorośli (osoby powyżej 16. roku życia), którzy będą uczestniczyli w obozie lub jego organizacji, będą mogli przestrzegać zasad o 2-metrowym odstępie między osobami oraz maksymalnej liczbie 50 osób w jednym pomieszczeniu. Wydano listę kontrolną dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, na której można się opierać przy organizacji wyjazdów na obozy szkolne.
Tak, zebrania i wydarzenia mogą odbywać się w tradycyjny sposób, należy jednak upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą. Dorośli muszą przestrzegać ograniczeń dot. maksymalnej liczby osób (nie więcej niż 200 w jednym pomieszczeniu).
Zajęcia sportowe i pływackie uczniów poniżej 16. roku życia odbywają się normalnie, zarówno w budynku, jak i na zewnątrz.
Tak, ale w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 200 osób i musi być zachowany 2-metrowy dystans między poszczególnymi osobami.
Tak, ale ważne jest, by stosowali się do zasad reżimu sanitarnego i zachowywania odstępu, a także w jak najmniejszym stopniu korzystali ze wspólnych pomieszczeń w różnych szkołach, np. pokojów nauczycielskich i toalet. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad szczególnie narażonymi osobami, powinni zachowywać wyjątkową ostrożność oraz starać się ograniczyć kontakty z innymi.
W przypadku zgromadzeń w budynkach szkolnych wszyscy dorośli muszą przestrzegać ograniczeń liczbowych (nie więcej niż 200 osób w jednym pomieszczeniu). Należy też stworzyć warunki umożliwiające uczestnikom zachowanie 2 metrów dystansu od siebie, jeśli będą sobie tego życzyć. Ważne, aby zapewnić dostęp do stanowisk do mycia rąk i dezynfekcji oraz przestrzegać higieny. Jeśli niemożliwie jest zastosowanie się do tych warunków, należy urządzać zgromadzenia w innym miejscu.
Decyzja w tej kwestii jest podejmowana przez władze danej szkoły.
Ważne jest, aby zdrowi uczniowie dalej uczyli się w szkole. Obowiązek edukacji dzieci w wieku szkolnym nie uległ zmianie. Tak jak przed epidemią COVID-19, muszą występować ważne powody, żeby dzieci w wieku szkolnym nie przychodziły do szkoły lub nie pobierały nauki. W przypadku braku takich powodów dyrektor szkoły podstawowej powinien zgłosić przypadek nieusprawiedliwionej absencji służbom ochrony praw dzieci.

Bardzo ważne jest natomiast, aby dzieci nie chodziły do szkoły, jeśli występują u nich objawy przypominające symptomy COVID-19, tj. kaszel, gorączka, bóle mięśni/kości lub zmęczenie. Wydano również instrukcje dot. kluczowych komunikatów oraz sposobów przeciwdziałania COVID-19 w szkołach. Obejmują one przejrzyste informacje o działaniach związanych z zapobieganiem zakażeniu oraz o wczesnym rozpoznawaniu COVID-19 w szkołach i placówkach edukacyjnych.
Tak, ale należy stosować się do ogólnych przepisów przeciwepidemicznych, jeśli chodzi o zachowanie czystości i sterylizację.
Uczniowie oraz pracownicy szkół podstawowych nie powinni przychodzić do szkoły w przypadku pojawienia się u nich objawów grypopodobnych lub objawów przypominających COVID-19, tj. temperatury powyżej 38°C, kaszlu, bólów mięśni/kości czy zmęczenia.

Przyjmuje się, że uczniowie oraz pracownicy mogą powrócić do szkoły najwcześniej po upływie doby po ostatnim wystąpieniu gorączki.

Ważne, aby rodzice oraz nauczyciele zwracali w dalszym ciągu dużą uwagę na przeciwdziałanie epidemii i zakażeniom.
Jeśli zachodzą wątpliwości, czy uczeń lub pracownik powinien przychodzić do szkoły, można zasięgnąć porady w przychodni lub przez stronę heilsuvera.is.
Tak, zaleca się, aby jak najmniej dorosłych wchodziło do budynków szkolnych.
W takim przypadku szkoła powinna szukać sposobów na rozwiązanie problemu w porozumieniu z uczniami, nauczycielami oraz organami sanitarnymi, tak by uczeń mógł kontynuować naukę w trakcie kwarantanny.
Po 4 maja obowiązują ogólne przepisy przeciwepidemiczne dot. czystości, dezynfekcji oraz dezynfekcji rąk w szkołach. Nie ma więc potrzeby ograniczania korzystania z wejść ani zwracania uwagi na liczbę dzieci w jednym pomieszczeniu. Dorośli muszą stosować się do zasad o maksymalnej liczbie osób oraz 2-metrowym dystansie. Zaleca się, aby jak najmniej dorosłych wchodziło do budynków szkoły; dotyczy to m.in. rodziców, rzemieślników oraz innych gości.
Decyzja o sposobie oceniania jest podejmowana oddzielnie w każdej szkole. Ważne, aby przy organizacji sposobu oceniania pod koniec semestru wiosennego 2020 zwrócić szczególną uwagę na najstarszy rocznik oraz zapisy do szkół średnich.
Decyzję dotyczącą nauczania oraz priorytetów w szkołach podejmują władze oświatowe w każdej gminie. Ministerstwo Edukacji i Kultury zachęca szkoły do dobrego wykorzystania czasu, pozostałego w obecnym semestrze, tak żeby uczniowie mogli w jak największym stopniu zdobyć umiejętności, które zakłada plan pracy danej szkoły podstawowej, bez przedłużania semestru.

Szkoły podstawowe będą funkcjonować normalnie od 4 maja br. włącznie, lecz nadal będzie obowiązywać reżim sanitarny dotyczący m.in. higieny, dezynfekcji oraz dostępu dorosłych do budynków.
Zaświadczenia pracowników szkół o chorobach podstawowych nie tracą ważności po 4 maja. Dyrektorat służby zdrowia pracuje nad aktualizacją instrukcji dla grup ryzyka i zostaną one opublikowane jak najszybciej. Gdy będą już dostępne, zachęca się dyrektorów oraz pracowników szkół do przeanalizowania każdego przypadku z osobna.

Szkoły średnie (framhaldsskóli)

Uczniowie szkoły średniej mogą powrócić do swoich budynków szkolnych po 4 maja, lecz będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (nie więcej niż 200 w jednym pomieszczeniu) oraz zachowywania 2-metrowego odstępu.
Szczegółowe decyzje dot. organizacji nauczania po 4 maja będą zależeć od warunków danej szkoły.

Tak, ale będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (200 w jednym pomieszczeniu) oraz zachowywania 2-metrowego odstępu.
Tak, egzaminy czeladnicze zostaną zorganizowane w ciągu 3–5 tygodni po zakończeniu semestru, nie później niż 15 września. Wszystkich uczniów, którzy planują latem przystąpić do egzaminu czeladniczego, zachęca się do złożenia odpowiednich podań u organizatorów, tj. Iðunn lub Rafmennt.
Zapisy do szkół średnich odbędą się w tradycyjny sposób.
Tak, ale będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (200 w jednym pomieszczeniu) oraz zachowywania 2-metrowego odstępu, tak jak w innych stołówkach.

Internaty mogą być otwarte tak jak wcześniej, lecz będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (nie więcej niż 200 w jednym pomieszczeniu) oraz zachowywania 2-metrowego odstępu, z wyjątkiem uczniów, którzy dzielą pokój. Obowiązuje reżim sanitarny dot. zachowywania higieny, dezynfekcji oraz umożliwienia regularnego mycia rąk.
Będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (nie więcej niż 200 w jednym pomieszczeniu). Należy upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą. Obowiązuje reżim sanitarny, tj. zasady dot. zachowywania higieny, dezynfekcji oraz umożliwienia regularnego mycia rąk.
Będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (nie więcej niż 200 w jednym pomieszczeniu). Należy upewnić się, że wszyscy, którzy sobie tego życzą, są w stanie zachować 2 metry odstępu między sobą. Obowiązuje reżim sanitarny, tj. zasady dot. zachowywania higieny, dezynfekcji oraz umożliwienia regularnego mycia rąk.
Tak, ale będą obowiązywać ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób (50 w jednym pomieszczeniu) oraz zachowywania 2-metrowego odstępu między osobami.
W przypadku zgromadzeń w budynkach szkolnych wszyscy dorośli muszą przestrzegać ograniczeń liczbowych (nie więcej niż 200 osób w jednym pomieszczeniu). Należy też stworzyć warunki umożliwiające uczestnikom zachowanie 2 metrów dystansu od siebie, jeśli będą sobie tego życzyć. Ważne, aby zapewnić dostęp do stanowisk do mycia rąk i dezynfekcji oraz przestrzegać higieny. Jeśli niemożliwie jest zastosowanie się do tych warunków, należy urządzać zgromadzenia w innym miejscu.

Szkoły muzyczne (tónlistarskóli)

Szkoły muzyczne funkcjonują normalnie od 25 maja, nadal jednak będą obowiązywać przepisy reżimu sanitarnego.
Ograniczenia dot. dozwolonej liczby osób oraz zachowywania odstępu nie będą obowiązywać uczniów szkół muzycznych w wieku szkolnym i przedszkolnym. Starsi uczniowie oraz nauczyciele muszą dbać o to, by osoby, które sobie tego życzą, miały możliwość zachowywania 2-metrowego odstępu, oraz by maksymalna liczba osób w jednym pomieszczeniu nie przekraczała 200.

Po 4 maja obowiązują ogólne przepisy przeciwepidemiczne dot. czystości, dezynfekcji oraz dezynfekcji rąk we wszystkich szkołach. Zaleca się, aby jak najmniej dorosłych wchodziło do budynków szkoły; dotyczy to m.in. rodziców, rzemieślników oraz innych gości. Zaleca się dbanie o czystość, dezynfekcję oraz mycie rąk, szczególnie w przypadku miejsc/powierzchni/sprzętów używanych przez wiele osób.
Nie trzeba w związku z tym podejmować żadnych szczególnych środków, lecz dorośli muszą stosować się do przepisów o maksymalnej liczbie osób oraz zachowaniu odstępu, a także dbać o reżim sanitarny i higienę.
Tak, ograniczenia dot. maksymalnej liczby dotyczą osób powyżej 16. roku życia.
W przypadku zgromadzeń w budynkach szkolnych wszyscy dorośli muszą przestrzegać ograniczeń liczbowych (nie więcej niż 200 osób w jednym pomieszczeniu). Należy też stworzyć warunki umożliwiające uczestnikom zachowanie 2 metrów dystansu od siebie, jeśli będą sobie tego życzyć. Ważne, aby zapewnić dostęp do stanowisk do mycia rąk i dezynfekcji oraz przestrzegać higieny. Jeśli niemożliwie jest zastosowanie się do tych warunków, należy urządzać zgromadzenia w innym miejscu.
Tak, uczniowie w wieku szkolnym i przedszkolnym mogą uczęszczać na swoje zajęcia bez ograniczeń. Starsi uczniowie muszą stosować się do przepisów o maksymalnie 50 dorosłych osobach w jednym pomieszczeniu oraz zachowaniu 2-metrowego odstępu
Tak, ale ważne jest, by stosowali się do zasad reżimu sanitarnego i zachowywania odstępu, a także w jak najmniejszym stopniu korzystali ze wspólnych pomieszczeń w różnych szkołach, np. pokojów nauczycielskich i toalet. Pracownicy, którzy prowadzą zajęcia ze szczególnie narażonymi osobami, powinni zachowywać wyjątkową ostrożność oraz starać się ograniczyć kontakty z innymi.

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics

This website uses cookies Read more