Hoppa yfir valmynd
Ministry of Justice

Bekendtgörelse om register over trafikovertrædelser og point-system for trafikovertrædelser Nr. 431/1998

Oversættelse fra islandsk til dansk

Lovtidende B, nr. 431/1998BEKENDTGØRELSE

om register over trafikovertrædelser og

point-system for trafikovertrædelserKAP. 1.

Register over trafikovertrædelser.

§ 1.
Landsomfattende register over trafikovertrædelser.

Rigspolitichefen skal føre et landsdækkende register over motorvognføreres
trafikovertrædelser og antal point som de pådrager sig for overtrædelser af færdselsloven i henhold til denne bekendtgørelses bestemmelser.

§ 2.
Indføring i registret over trafikovertrædelser.

Politimestrene i deres respektive politikredse skal indføre oplysninger i registret over trafikovertrædelser og dette udgør en del af politiets dataregistrerede sagsregistre.

§ 3.
Overtrædelser som bør indføres i registret over trafikovertrædelser.

I registret skal indføres oplysninger om trafikovertrædelser som angår førere og bygger på anmeldelser fra politiet. Endvidere bør der indføres oplysninger om alle færdselsuheld hvor politiet har optaget politirapport.
I registret skal indføres oplysninger som politiet modtager fra udenlandske politimyndigheder angående her i landet bosatte personers trafikovertrædelser.

§ 4.
Oplysninger i registret over trafikovertrædelser.

Følgende oplysninger skal indføres i registret såfremt de foreligger:
1. Førerens navn, CPR-nr. og adresse.
2. Sagens journalnummer i dataregistret.
3. Om førerens kørekort og førerrettigheder.
4. Anmeldelsens nummer og dato.
5. Køretøjets registreringsnummer og chassisnummer.
6. Overtrædelsens tid- og stedangivelse.
7. Beskrivelse af overtrædelsen eller færdselsuheldet.
8. Henføring til straffebestemmelser.
9. Førerrettens første og sidste inddragelsesdag.
10. Registratorens navn.
11. Antal point for overtrædelsen.
12. Førerens totale point indenfor de sidste tre år.
13. Andre oplysninger som kan være af betydning.

§ 5.
Grundlaget for registrering.

Registret over trafikovertrædelser bør indeholde oplysninger som bygger på foreliggende politirapporter samt andet efterforskningsmateriale.

§ 6.
Kontrollering af oplysningerne.

Politimestrene i deres respektive politikredse bør drage omsorg for at oplysninger indføres på korrekt måde i registret over trafikovertrædelser og at registret anvendes til kontrol med kørselsadfærd hos førere der er bosat i deres kreds, med adfærdsændring og prævention for øje.

KAP. 2.

Point-system for trafikovertrædelser.


§ 7.
Fastsættelse af point.

Point for enkeltstående overtrædelser af færdselslovens bestemmelser og forskrifter udstedt i medfør af den, bør fastsættes i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer som findes i bilaget med denne bekendtgørelse. For hver overtrædelse pådrager vedkommende sig fra ét til fire point, beroende på hvor grov overtædelsen er.
Når der træffes afgørelse om point for to eller flere overtrædelser skal antallet af point fastsættes som en addition af de enkelte overtrædelser hver for sig.
Overtrædelser som er begået af førere der ikke er i besiddelse af førerret, medfører også point-pådragelse.

§ 8.
Inddragelse af førerret.

Har en fører pådraget sig ialt 12 point bør hans førerret inddrages for en 3-måneders periode, såfremt han indenfor en periode på optil 3 år, har gjort sig skyldig i tre eller flere overtrædelser.
Førerretten hos førere som er i besiddelse af midlertidigt kørekort, skal inddrages når den pågældende har pådraget sig 7 point, på de samme betingelser som ovenfor.
Inddragelse af førerretten jf stk. 1 og stk. 2 kommer i tillæg til andre sanktioner, som førerens sidste overtrædelse eventuelt måtte medføre.

§ 9
Politimesterens sagsbehandling.

Politimestre bør altid ved sagsbehandling af færdselslovesovertrædelser tage i betragtning vedkommende førers antal af point.


§ 10.
Point-systemet og andre sanktioner.

Afgørelse om inddragelse af førerretten for opsamlede point bør altid træffes samtidig med at der træffes afgørelse om andre sanktioner for den overtrædelse som medførte at føreren pådrog sig det angivne antal point til at førerretten blev inddraget. Såfremt overtrædelsen selv og alene medfører inddragelse/frakendelse af førerrretten, bør der lægges tre måneders inddragelse for de opsamlede point til den inddragelsestid som ellers ville have været fastsat.

§ 11.
Indføring af point i registret over trafikovertrædelser.

Point for færdselslovsovertrædelser skal indføres i registret over trafikovertrædelser når førerens overtrædelse er blevet bekræftet på en af de følgende måder:
1. Ved betaling af bøde.
2. Ved underskrift af politimesterbødeforelæg.
3. Ved en dommers påtegning, bødefastsættelse eller dom i en sag efter strafferetsplejeloven.

§ 12.
Bortfald af point.

Retsvirkninger af point bortfalder:
1. Når der er hengået tre år fra den dag overtrædelsen blev begået.
2. Når afgørelse om inddragelse af førerret for opsamlede point er blevet truffet. Da bortfalder alle de point som føreren har pådraget sig.
3. Når en afgørelse om sanktioner for en overtrædelse, der har medført pådragelse af point, bliver ophævet.

§ 13.
Udsættelse af bortfald af point på grund af en sags behandling.

Såfremt en fører gør sig skyldig i overtrædelser af færdselsloven indenfor en tre års periode, der har samlet sig op til 12 point ( 7 point hvis føreren er indehaver af midlertidigt kørekort) eller flere, bortfalder disse point dog ikke før end sagens behandling er endelig afsluttet hvad angår den sidste overtrædelse.
Såfremt en fører har begået en overtrædelse og sagsbehandlingen ikke er afsluttet når han senere når op på 12 point (7 point hvis føreren er indehaver af midlertidigt kørekort) indenfor en tre års periode for andre overtrædelser, så skal hans førerret inddrages, uanset at der foreligger ikke–færdigbehandlede sager. Point som han senere pådrager sig for en overtrædelse, som han gjorde sig skyldig i inden beslutningen om inddragelsen af førerretten på grund af point-opsamlingen blev truffet, falder ikke bort før end der er hengået tre år fra det tidspunkt at overtrædelsen blev begået.

§ 14.
Advarsel til føreren.

Rigspolitichefen skal udsende en advarsel til enhver fører når 8 point er blevet indført i registret over trafikovertrædelser for vedkommende i en treårig periode. Dog skal denne slags advarsel sendes til enhver fører med midlertidigt kørekort når 3 point er blevet indført i registret over trafikovertrædelser for vedkommende.


KAP. 3.

Ikrafttrædelse.

§ 15.

Denne bekendtgørelse som er udstedt med hjemmel i § 52, stk. 2 og § 101, stk. 2 i færdselsloven nr. 50 30. marts 1987, jf lov nr. 57 22. maj 1997, træder straks i kraft.
Samtidig ophæves bekendtgørelse om register over trafikovertrædelser og point-system for trafikovertrædelser nr. 404 27. juni 1997, jf bekendtgørelse nr. 539 10. september 1997.

Justits- og kirkeministeriet, den 6. juli 1998.

Þorsteinn Pálsson.

________________
Benedikt Bogason.


BILAG
Fortegnelse over overtrædelsernes vægt i point-systemet

For overtrædelse af følgende bestemmelser i færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør af den, pådrager den pågældende sig point i henhold til denne fortegnelse.

Lovbestemmelse Overtrædelsens art Antal point
§ 5 Anvisninger for trafik
stk. 1 – stk. 2 Kørsel mod rødt lys 4
Kørsel mod ensrettet færdsel 1
Forbud mod overhaling ikke respekteret 1
stk. 3 Føreren trodser politiets anvisning 2

§ 6 Pligter ved færdselsuheld
stk. 1 Ikke standset for at yde hjælp 2
stk. 2 Vanrøgtet at meddele uheldet til politiet 2

§ 13 Anvendelse af kørebane
stk. 1 Bil føres efter fortov eller sti 1

§ 17 Drejning, bakning og kørebaneskifte
stk. 1 Køretøj bakket eller drejet til fare eller ulempe for andre 1

§ 18 Kørsel ved busstoppesteder mv.
stk. 1 Ikke respekteret ret for bus til forgang fra busholdeplads 1
stk. 2 Manglende agtpågivenhed i nærhed af hvor mærket
skolebus har standset mv. 1

§ 19 Køretøjer som passerer hinanden
stk. 1 Fart ikke nedsat eller veget til siden i tilstrækkelig grad 1

§ 20 Overhaling
stk. 1 Overhaling i højre side 1
Overhaling i venstre side af venstre-drejende køretøj 1
stk. 2 Manglende agtpågivenhed ved overhalding ( litra a-d) 1

§ 21
stk. 1 Ikke veget tilstrækkelig til siden eller overhaling forhindret 1
§ 22 Forbud mod overhaling
stk. 1 Overhaling i eller ved vejkryds 1
stk. 2 Overhaling hvor sigtbarhed er nedsat 1

§ 24 Overhaling ved fodgængerfelt
stk. 1 Overhalet lige før eller i fodgængerfelt 3

§ 25 Pligt til at vige for andre
stk. 2 Ikke respekteret:
- vigepligt 1
- ubetinget vigepligt 2
stk. 4 vigepligt ikke respekteret i vejkryds mv. (højrereglen) 2

§ 26 Særlige pligter overfor gående trafikanter
stk. 5 – 6 Fodgængerfelt ikke respekteret 3

§ 32 Brug af lygter
stk. 2 Lygter ikke tændt hvor forholdene tilsiger 1

§ 36 Almindelige regler om kørehastighed
stk. 1 – 3 Hastighed ikke tilpasset forholdene 2

§§ 37 – 38 Hastighedsbegrænsninger og hastighed for særlige køretøjer
Hastighedsgrænser 30 - 35 km/t
Hastighedsgrænse overskredet med 16-20 km/t 1
Hastighedsgrænse overskredet med 21-25 km/t 2
Hastighedsgrænse overskredet med 26-30 km/t 3
Hastighedsgrænse overskredet med mere end 31 km/t 4
Hastighedsgrænser 50 – 60 km/t
Hastighedsgrænse overskredet med 26-30 km/t 1
Hastighedsgrænse overskredet med 31-35 km/t 2
Hastighedsgrænse overskredet med 36-40 km/t 3
Hastighedsgrænse overskredet med mere end 41 km/t 4
Hastighedsgrænser 70 km/t
Hastighedsgrænse overskredet med 26-30 km/t 1
Hastighedsgrænse overskredet med 31-40 km/t 2
Hastighedsgrænse overskredet med 41-50 km/t 3
Hastighedsgrænse overskredet med mere end 51 km/t 4
Hastighedsgrænser 80 – 90 km/t
Hastighedsgrænse overskredet med 21-30 km/t 1
Hastighedsgrænse overskredet med 31-40 km/t 2
Hastighedsgrænse overskredet med 41-50 km/t 3
Hastighedsgrænse overskredet med mere end 51 km/t 4

§ 41 Motorcykler
Bestemmelser om motorcykler overtrådt 1

§ 48 Køreprøve og kørekort
stk. 1 Kørsel af køretøj eller motorcykel uden førerrettigheder:
- for første gang 1
- for anden gang 2

§ 71 Sikkerhedsseler
stk. 1 Sikkerhedssele ikke anvendt 1
stk. 2 Andet sikkerhedsudstyr for barn ikke anvendt 1
stk. 5 Ikke påset at passager yngre end 15 årig bruger
sikkerheds- eller beskyttelsesudstyr 1

§ 72 Styrthjelm
stk. 1 Styrthjelm ikke anvendt 1
stk. 2 Ikke påset at passager yngre end 15 årig bruger styrthjelm 1

Tags

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more