Hoppa yfir valmynd
Ministry of Food٫ Agriculture and Fisheries

Merchants and Trade - Act No 50/2000 on Sale of Goods in Danish Translation -

Lov nr. 50 16. maj 2000,
om løsørekøb


KAPITEL I.
Lovens anvendelsesområde.

§ 1.
Lovens generelle anvendelsesområde.

1. Bestemmelserne i denne lov gælder for køb, for så vidt ikke andet er fastsat i lov. Loven gælder ikke for køb af fast ejendom.
2. Denne lovs bestemmelser, så langt de passer, finder tilsvarende anvendelse på bytte.

§ 2.
Bestillingskøb. Aftaler om tjenesteydelser.

1. Denne lov gælder for bestilling af genstande, som skal tilvirkes, når den som bestiller ikke leverer en væsentlig del af materialerne til tilvirkningen. Loven finder ikke anvendelse på aftaler om opførelse af bygning eller andet anlæg på fast ejendom.
2. Loven gælder ikke for aftaler hvor den overvejende del af leverandørens forpligtelser består i udførelse af arbejdet eller andre tjenesteydelser.

§ 3.
Aftaler og handelsbrug.

1. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse, hvis andet følger af aftalen, etableret praksis mellem parterne, handelsbrug eller andre sædvaner som parterne er indgået på, og som må anses bindende mellem parterne.

§ 4.
Forbrugerkøb.

1. I forbrugerkøb kan der ikke aftales eller påberåbes vilkår som er ugunstigere for køber end det som følger af denne lov.
2. I forbrugerkøb forstås et køb som en køber foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, og når det købte hovedsagelig er bestemt til personlig brug eller til brug for familien eller husholdningen eller omgangskredsen, medmindre sælger ved aftalens indgåelse hverken vidste eller burde have kendskab til at genstanden var købt til en sådan anvendelse. Køb af fordringer og rettigheder regnes ikke som forbrugerkøb.
3. Det henregnes som salg i erhvervsvirksøjemed når sælger eller hans repræsentant optræder som professionelle i vedkommende næringsvirksomhed.

§ 5.
Internationale køb.

1. Denne lov finder anvendelse på internationale køb med de særregler som loven indebærer, navnlig bestemmelserne i kapitel XV.
2. Særreglerne om internationale køb finder ikke anvendelse, når sælger har sit forretningssted i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige og køber har sit forretningssted i noget af disse lande (nordisk køb)
3. Særreglerne finder heller ikke anvendelse på:
a. forbrugerkøb eller tilsvarende køb mellem forbrugere,
b. køb på auktion,
c. salg der står i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse eller anden form for tvangssalg i henhold til lov,
d. køb af værdipapirer, penge, fordringer eller rettigheder,
e. køb af fartøjer, luftfartøjer eller luftpudefartøjer.

KAPITEL II.
Leveringen.
§ 6.
Hentekøb.

1. Salgsgenstanden skal holdes klar for afhentning på det sted, hvor sælger havde sit forretningssted ( eller bolig, jfr. § 83), da købet blev indgået. Hvis parterne vidste ved købets indgåelse at salgsgenstanden eller det varelager eller fremstillingssted hvor varen skulle afhentes, befandt sig på et andet sted, skal genstanden leveres fra det sted.
2. Salgsgenstanden anses for at være leveret når køber har overtaget den.

§ 7.
Pladskøb og forsendelseskøb.

1. Skal genstanden bringes til køber på samme sted eller indenfor det område hvor sælger sædvanligvis bringer ud sådan genstande (pladskøb), anses genstanden for at være leveret når den er blevet modtaget dér.
2. Skal salgsgenstanden sendes til køber (forsendelseskøb) og andet ikke fremgår af transportklausul eller andre aftaler, anses genstanden for at være leveret når den er overgivet til en fragtfører som har påtaget sig forsendelsen fra afsendelsesstedet. Hvis sælger selv besørger forsendelsen anses genstanden først at være leveret når køber har modtaget den.
3. Er en genstand solgt " frit", "leveret" eller " leveret frit" med angivelse af et bestemt sted, anses levering ikke for sket, før end den er kommet frem til dette sted.
4. I forbrugerkøb anses levering for at være sket når genstanden modtages af køber. Såfremt køber skal afhente varen på bestemmelsesstedet, anses levering også at være sket, når den tid er hengået på hvilken køber var pligtig til at afhente den dér.

§ 8.
Tillægspligter ved forsendelseskøb.

1. Skal sælger sørge for varens forsendelse er han forpligtet til at indgå de aftaler som kræves til varens transport til bestemmelsesstedet på egnet måde, og på sædvanlige vilkår for sådan transport.
2. Hvis salgsgenstanden ikke er forsikret skal sælger give køber meddelelse herom. Er sælger ikke forpligtet til at tegne transportforsikring for genstanden, skal han på købers anmodning give ham alle tilgængelig oplysninger han trænger for at sætte køber i stand til at tegne en sådan forsikring.
3. Hvis sælger overgiver genstanden til en transportør, og genstanden ikke tydelig er udskilt ved mærkning, gennem forsendelsesdokumenter eller på anden måde, skal sælger give køber meddelelse om forsendelsen som gør det klart hvor han skal tage i mod genstanden.

§ 9.
Leveringstiden.

1. Hvis genstand ikke skal leveres efter påkrav eller uden ophold og afleveringstidspunktet iøvrigt fremgår ikke på anden måde af aftalen, skal genstanden leveres inden rimelig tid efter aftalens indgåelse.
2. Hvis der er aftalt et tidsrum for genstandens levering, har sælger ret til at vælge tidspunktet, medmindre det fremgår af omstændighederne at valget af tidspunkt tilkommer køber.
3. Såfremt sælger ved hentekøb er forbeholdt ret til at vælge tidspunkt for levering, skal han i tide underrette køber, hvornår genstanden kan afhentes.

§ 10.
Sælgers tilbageholdelsesret.

1. Har sælger ikke givet kredit eller henstand er han ikke pligtig til at levere genstanden, overgive dokumenter eller på anden måde overføre rådigheden over genstanden, medmindre købesummen betales samtidigt.
2. Skal sælger forsende varen til et andet sted, kan han ikke undlade at afsende den, men kan hindre at køber får rådighed over genstanden før købesummen betales.

§ 11.
Omkostninger.

1. Sælgeren bør udrede omkostninger ved salgsgenstanden indtil den er blevet afleveret. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse når det gælder omkostninger der skyldes, at leveringen er blevet forsinket på grund af købers forhold.
2. I forbrugerkøb hvor salgsgenstanden skal forsendes til køber, kan, til trods for bestemmelsen i § 4, det aftales at køber i tillæg til købesummen betaler omkostninger ved forsendelsen.

KAPITEL III.
Risikoen for salgsgenstanden.
§ 12.
Hvad risikoen indebærer.

1. Når risikoen af salgsgenstanden er blevet overført på køber fritager dette ikke køber for hans forpligtelse til at betale købesummen selv om genstanden går tabt, skades eller forringes, hvis det skyldes omstændigheder der ikke kan henføres til sælger.

§ 13.
Risikoens overgang.

1. Risikoen af en salgsgenstand overføres på køber når levering har fundet sted i overensstemmelse med bestemmelser i en aftale eller i overensstemmelse med §§ 6 eller 7.
2. I tilfælde hvor en genstand ikke er hentet eller modtaget i rette tid og dette skyldes køber eller forhold på hans side, går risikoen over på køber når genstanden er stillet til hans rådighed og der opstår misligholdelse ved at han ikke tager imod levering. I forbrugerkøb bærer køber dog ikke risikoen for en hændelig begivenhed som indtræffer medens genstanden er i sælgers besiddelse, og det iøvrigt ikke skyldes egenskaber ved selve genstanden.
3. Skal køber hente genstanden på et andet sted end hos sælger, går risikoen over på køber når tiden for levering er kommet, og køber er bekendt med, at varen er stillet til hans disposition på leveringsstedet.

§ 14.
Salgsgenstandens udskillelse.

Risikoen går ikke over på køber før end genstanden er blevet udskilt for køber ved mærkning af varen, ved transportdokument eller det på anden tydelig måde er gjort klart at genstanden er tiltænkt køber.

§ 15.
Varen under transport.

1. Risikoen for salgsgenstande, der sælges, mens de er under transport, går over på køber fra aftalens indgåelse, medmindre det fremgår af omstændighederne at køber har påtaget sig risikoen allerede fra det tidspunkt da varen blev overgivet til den transportør, som udfærdigede transportdokumenterne. Sælger bærer dog i alle tilfælde risikoen for tab eller forringelse, såfremt sælger, da aftalen blev indgået, vidste eller burde vide at varen var gået tabt eller var blevet forringet og han ikke oplyste køber derom.
2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på forbrugerkøb.

§ 16.
Tilbagelevering af vare som er købt med returret.

Er en genstand blevet købt eller leveret på prøve eller på anden måde med ret til tilbagelevering, bærer køber risikoen i henhold til dette kapitels bestemmelser indtil sælger har modtaget den igen. Dette gælder dog ikke hvis køber har ret til at tilbagelevere salgsgenstanden i medfør af bestemmelser i lov nr. 96/1992 om dørsalg og postordresalg.

KAPITEL IV.
Salgsgenstandens egenskaber, mangler m.v.
§ 17.
Salgsgenstandens egenskaber.

1. Salgsgenstanden skal, hvad angår art, mængde, kvalitet, eller andre egenskaber, og indpakning, svare til den beskrivelse som er fastsat i aftalen.
2. Medmindre andet ikke er aftalt skal genstanden:

a. være egnet til det formål, til hvilket genstande af den angivne beskrivelse sædvanligvisvis vil blive anvendt,
b. være egnet til de særlige formål, som sælger vidste eller måtte have vidst om på tidspunktet for aftalens indgåelse, medmindre det fremgår af omstændighederne at køber ikke byggede på sælgers faglige dygtighed og dømmekraft eller ikke havde rimelig grund til at gøre det,
c. have den kvalitet som sælger har henvist til ved at fremlægge en vareprøve eller model,
d. være emballeret eller pakket på en måde, der er sædvanlig for sådan genstand, eller hvor en sådan måde ikke findes, på en måde, som er forsvarlig for at bevare og beskytte den.

3. I forbrugerkøb skal genstanden også svare til de offentligretlige krav der stilles i lov eller andre forskrifter eller andre offentlige afgørelser i medfør af lov på det tidspunkt da afgørelsen om aftalen om købet blev indgået. Dette gælder dog ikke hvis det fremgår af omstændighederne at køber ikke har bygget på sælgers særlige dygtighed og dømmekraft eller ikke havde rimelig grund til at gøre det.
4. Har sælgeren i henhold til forbrugerkøb påtaget sig sammensætning af den solgte genstand anses den som fejlagtig hvis årsagen til fejlen er sælgerens fejlagtige sammensætning. Det samme gælder hvis forbrugeren skal besørge sammensætningen og årsagen er mangelfuld eller fejlagtig vejledning fra sælgeren.
5. Genstanden anses for at være behæftet med mangel, hvis den ikke svarer til de krav som er anført i stk. 1 – 3.

§ 18.
Oplysninger om egenskab eller brugbarhed.

1. Regler om mangler finder endvidere anvendelse når en salgsgenstand ikke svarer til de oplysninger som sælger ved markedsføringen eller på anden måde har givet om genstanden, dens egenskaber eller brugbarhed og må antages at have påvirket købet.
2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse når en salgsgenstand ikke svarer til de oplysninger som en anden end sælger har givet på varens emballage, i annonce eller ved anden markedsføring på vegne af sælger eller en tidligere salgsled. I andre køb end forbrugerkøb gælder dette dog ikke hvis sælger hverken vidste eller burde have vidst at oplysningerne blev givet.
3. Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder ikke anvendelse når oplysningerne er blevet korrigeret på en klar og tydelig måde og med tilstrækkelig varsel.

§ 19.
Genstanden sælges " som den er og forefindes".
Salg på auktion.

1. Selv om en genstand sælges "som den er og forfindes" eller med andre lignende almindelige forbehold, anses mangel dog at foreligge når:

a. genstanden ikke svarer til de oplysninger som sælger har givet om den, dens egenskaber eller brug og det må antages at dette har påvirket købet;
b. sælger ved købet har forsømt at give oplysninger om forhold som er af væsentlig betydning for genstandens egenskaber eller brug og sælger måtte kende til og køberen måtte kunne forvente at få oplysninger om, forsåvidt det må antages at dette har påvirket købet, eller
c. salgsgenstandens er af langt værre beskaffenhed end køber havde grund til at antage ud fra købesummen eller forholdene iøvrigt.

2. Sælges brugte genstande på auktion finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 20.
Købers onde tro, forundersøgelse m.v.

1. Køber kan ikke påberåbe sig en mangel som han vidste om eller måtte vide om da købet blev indgået.
2. Har køber før købets indgåelse undersøgt salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt at efterkomme sælgers opfordring at undersøge den, kan køber ikke påberåbe sig mangler, der ved sådan undersøgelse burde være opdaget. Dette gælder dog ikke hvis sælgeren udviste grov uagtsomhed eller hans optræden iøvrigt har været i strid med redelighed eller god tro.
3. Reglerne i stk. 2 gælder også hvis køber før købets indgåelse har undersøgt en prøve af salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt at efterkomme sælgerens opfordring at undersøge den, og manglen angår egenskaber som skulle fremgå af prøven.

§ 21.
Tidspunkt for mangel.

1. Ved bestemmelse af, om salgsgenstanden lider af mangler, skal det tidspunkt lægges til grund, da risikoen overgår til køber, selv om manglen først viser sig senere.
2. Sælger er også ansvarlig for mangler, som opstår senere, hvis de skyldes en misligholdelse fra hans side. Det samme gælder hvis sælger med garantierklæring eller på anden måde har påtaget sig ansvar for at genstanden vil bevare nærmere angivne egenskaber eller at den vil forblive egnet til et almindeligt eller et særligt formål inden for en periode efter leveringen.

KAPITEL V.
Købers beføjelser ved sælgers misligholdelse.
Forsinkelse ved salgsgenstandens levering.
§ 22.
Indledende bestemmelser.

1. I tilfælde af salgsgenstandens manglende levering eller at den ikke leveres rettidigt, og dette skyldes ikke køber eller forhold på hans side, kan køber i henhold til bestemmelserne i §§ 23 – 29 kræve genstanden leveret, hæve købet og kræve skadeserstatning, samt at holde købesummen tilbage jfr. § 42. Køber mister ikke nogen ret til at kræve skadeserstatning ved at fremsætte andre krav eller at han ikke kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
2. Såfremt sælger iøvrigt ikke opfylder i rette tid sine forpligtelser i medfør af aftalen, finder bestemmelserne om forsinkelse af salgsgenstandens levering tilsvarende anvendelse, dog ikke bestemmelserne i § 25, stk. 2 og stk. 3. Andet kan aftales, også i forbrugerkøb, forsåvidt det er i købers interesse.

§ 23.
Adgangen til at kræve salgsgenstanden leveret.

1. Køber kan holde fast ved købet og kræve opfyldelse. Dette gælder dog ikke hvis dette skyldes en for sælger uovervindelige hindring og heller ikke hvis opfyldelsen medfører en sådan ulempe eller omkostninger for sælger at det ville stå i væsentlig misforhold til købers interesse i at sælger opfylder.
2. Bortfalder disse vanskeligheder indenfor rimelig tid kan køber kræve opfyldelse. Det er dog en betingelse for leveringens opfyldelse at den ikke, når den tid tages i betragtning som er forløbet, bliver mere tyngende eller får en helt anden karakter end sælgeren kunne forvente eller det iøvrigt ville være urimeligt at kræve opfyldelse.
3. Køberen mister sin ret til at kræve levering hvis han venter urimelig længe med at fremsætte kravet.

§ 24.
Opfordring.

Opfordrer sælger køber til at lade ham vide om køber vil tage imod levering til trods for forsinkelsen eller han underretter køber at han vil levere salgsgenstanden inden for en nærmere angivet tidsfrist, og efterkommer køber ikke denne opfordring uden ubegrundet forsinkelse efter at han fik meddelelsen, kan køber ikke hæve købet hvis leveringen sker inden for den angivne tidsfrist.

§ 25.
Ophævelse.

1. Køber kan hæve købet hvis forsinkelsen af salgsgenstandens levering er en væsentlig misligholdelse.
2. Købet kan også hæves i tilfælde af manglende levering af salgsgenstanden eller hvis sælger ikke leverer genstanden inden for en rimelig tillægsfrist som køber har fastsat.
3. Medens denne tillægsfrist løber, kan køber ikke hæve købet, medmindre sælger har erklæret at han ikke vil blive i stand til at levere inden for den således fastsatte frist, eller det er klart at han ikke vil levere.

§ 26.
Ophævelse af bestillingskøb.

Angår købet en bestemt genstand som er tilvirket specielt for køber efter dennes ordre eller ønske, og kan køber af denne grund ikke disponere genstanden uden væsentligt tab, kan køber kun hæve købet hvis forsinkelsen af leveringen medfører at hans formål med købet forstyrres i væsentlig grad. Denne bestemmelse gælder ikke om internationale køb.

§ 27.
Skadeserstatning.

1. Køber kan kræve erstatning for den skade han har lidt på grund af forsinkelse fra sælgers side. Dette gælder dog ikke hvis sælger godtgør at hans forsinkede levering skyldes en hindring som var uden for hans kontrol og at han på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller at have undgået eller overvundet den eller dens følger.
2. Beror forsinkelsen på at en tredjemand, som han har antaget til helt eller delvis at opfylde købet, ikke opfylder sine forpligtelser, er parten kun fritaget for erstatningspligt, hvis bestemmelserne i stk. 1 skulle gælde for tredjemanden. Det samme gælder hvis den forsinkede levering beror på en leverandør som sælger har antaget eller nogen anden part i et tidligere salgsled.
3. Fritagelse for erstatningspligt gælder så længe hindringen består. Falder den bort kan pligten gøres gældende, såfremt køber er pligtig til at opfylde købet men undlader at gøre det.
4. Reglerne i stk. 1 – 3 gælder ikke for indirekte tab i henhold til § 67, stk. 2. I internationale køb omfatter reglerne dog også indirekte tab, medmindre andet fremgår af § 70, stk. 3.
5. Køber kan i alle tilfælde kræve erstatning hvis forsinket levering eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side.

§ 28.
Meddelelsespligt om hindring.

Hvis en hindring medfører at sælger ikke kan levere genstanden i rette tid, bør han underrette køber om hindringen og hvilken virkning dette har på hans mulighed til at opfylde købet. Modtager køber ikke sådan meddelelse uden ubegrundet forsinkelse efter at han er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med hindringen, kan køber kræve at den skade erstattes som kunne være undgået såfremt han havde modtaget meddelelse i tide.

§ 29.
Frist for at hæve købet.

Er en salgsgenstand leveret for sent kan køber ikke hæve købet medmindre han giver sælger meddelelse inden rimelig tid, efter at han er blevet bekendt med, at leveringen har fundet sted.

Mangler.

§ 30.
Indledende bestemmelser.

1. Lider salgsgenstanden af en mangel og manglen hverken skyldes køber eller forhold som han bærer ansvar for, kan køber i henhold til bestemmelserne i §§ 31-40 kræve afhjælpning, omlevering, afslag, hæve købet og kræve skadeserstatning samt at holde tilbage betaling af købesummen efter bestemmelsen i § 42. Købers ret til erstatning falder ikke bort ved at han gør andre krav gældende eller ved at han ikke kan gøre andre beføjelser gældende.
2. Reglerne om mangler finder også anvendelse på andre mangler ved sælgers forpligtelser, tilsvarende. Andet kan aftales, også i forbrugerkøb, forsåvidt det er i købers interesse.

§ 31.
Købers undersøgelse efter levering.

1. Efter at levering har fundet sted skal køber, såsnart som det efter omstændighederne er muligt undersøge salgsgenstanden som god skik tilsiger.
2. Skal salgsgenstanden transporteres fra leveringsstedet, kan køberen dog vente med at undersøge den, indtil den er kommet frem til bestemmelsesstedet.
3. Ændrer køber bestemmelsesstedet for salgsgenstanden, mens den er under forsendelse eller videresender den uden at have haft rimelig mulighed for at undersøge den, og vidste eller burde sælger have vidst at der var mulighed for en sådan omdirigering eller videresendelse, kan undersøgelsen udsættes, indtil den er kommet frem til det nye bestemmelsessted.
4. Denne artikel gælder ikke i forbrugerkøb.

§ 32.
Reklamation.

1. Køber taber adgangen til at påberåbe sig mangler ved genstanden, såfremt han ikke giver meddelelse til sælger herom med angivelse af manglens beskaffenhed uden ubegrundet forsinkelse efter, at han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Meddelelse kan i forbrugerkøb gives til den som efter aftale med sælger har påtaget sig at afhjælpe mangelen.
2. Køber taber under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler ved genstanden, såfremt han ikke giver meddelse til sælger inden 2 år fra den dag genstanden blev overgivet i købers besiddelse. Dette gælder dog ikke hvis sælger i garantierklæring eller anden aftale har påtaget sig ansvaret for mangler i en længere garantiperiode.
3. Ved salg af byggemateriale, hvor levetiden er længere end normalt for en salgsenstand er fristen for at reklamere 5 år fra den dag materialet blev modtaget.

§ 33.
Undtagelse fra reklamationsreglerne.

Uanset §§ 31 og 32 kan køber påberåbe sig mangel hvis sælger har optrådt groft uagtsomt eller hans optræden på anden måde er i strid med redelighed og god tro.

§ 34.
Krav på afhjælpning og omlevering.

1. Køber kan kræve at sælger for egen regning afhjælper mangelen, hvis det kan ske uden at volde sælger urimelige omkostninger eller ulempe. Sælger kan i stedet foretage omlevering efter § 36.
2. Køber kan kræve omlevering når manglen er væsentlig. Dette gælder dog ikke hvis der foreligger hindring eller misforhold som er nævnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kræves når den gælder en genstand som foreligger ved købet og har sådanne egenskaber at den ud fra parternes forudsætninger ikke med rimelighed kan erstattes med en anden.
3. Opfylder sælger ikke sin pligt til at afhjælpe eller omlevere genstanden, kan køber kræve erstatning for sine forsvarlige udgifter ved at få manglen afhjulpet.

§ 35.
Meddelelse om krav på afhjælpning eller omlevering.

1. Køber taber retten til at kræve afhjælpning eller omlevering hvis han ikke giver sælger meddelelse om kravet sammen med reklamationen efter § 32 eller inden rimelig tid derefter. Køber har dog sit krav i behold hvis sælger har optrådt groft uagtsomt eller iøvrigt i strid med redelighed og god tro.
2. I forbrugerkøb kan meddelelsen i stedet gives til den som efter aftale med sælger har påtaget sig at afhjælpe mangler.

§ 36.
Sælgers ret til at foretage afhjælpning eller omlevering.

1. Selv om køber ikke kræver det, kan sælger på egen bekostning afhælpe en mangel eller foretage omlevering, såfremt det kan ske uden væsentlig ulempe for køber og uden risiko for at køber ikke får dækket sine udgifter fra sælger.
2. Såfremt sælger spørger køber om han godkender afhjælpning eller omlevering eller sælger meddeler køber at han vil afhjælpe eller omlevere genstanden inden fastsat tid, men køber ikke svarer uden ubegrundet forsinkelse efter at han fik kendskab hertil, kan sælger foretage det nødvendige inden den tid som er givet.
3. Sælger kan ikke gøre gældende at han ikke har fået mulighed til at afhjælpe eller omlevere genstanden, hvis køber har sørget for at få mangelen afhjulpet og det ville efter forholdene være urimeligt at kræve at han ventede på sælgers afhjælpning eller omlevering.

§ 37.
Afslag eller ophævelse ved manglende afhjælpning eller omlevering.

1. Kommer afhjælpning eller omlevering ikke på tale eller ikke bliver foretaget inden rimelig tid efter at køber har klaget over mangel, kan han kræve afslag i købesummen eller hæve købet efter bestemmelserne i §§ 38 og 39. Dette gælder dog ikke hvis køber afslår afhjælpning som han er pligtig til at modtage.
2. Køber kan ikke kræve afslag i købesummen ved køb af brugte genstande på auktion.

§ 38.
Afslag i købesummen.

Lider genstanden af en mangel, kan køber kræve afslag i købesummen. Afslaget regnes således at forholdet mellem nedsat og aftalt købesum svarer til forholdet mellem genstandens værdi i mangelfuld og aftalt stand på leveringstidspunktet.

§ 39.
Ophævelse.

1. Køber kan hæve købet hvis manglen medfører en væsentlig misligholdelse.
2. Køber kan ikke hæve købet medmindre han giver meddelelse til sælger om ophævelse uden ubegrundet forsinkelse efter at han fik eller burde have fået kendskab til manglen, eller efter udløbet af den frist som kan følge af påkrav eller meddelelse efter bestemmelserne i §§ 34 eller 36. Dette gælder dog ikke hvis sælger har optrådt groft uagtsomt eller iøvrigt i strid med redelighed og god tro.

§ 40.
Erstatning.

1. Køberen kan kræve erstatning for det tab han lider som følge af en mangel ved genstanden, forsåvidt sælger ikke godtgør at det skyldes hindringer som er nævnt i § 27. Reglerne i §§ 27 og 28 gælder tilsvarende.
2. Reglerne i stk. 1 omfatter ikke sådan indirekte tab som er nævnt i § 67, stk. 2. I internationalt køb omfatter reglerne dog også indirekte tab, for så vidt ikke andet fremgår af § 70, stk. 3.
3. Køber kan altid kræve erstatning, hvis

a. manglen eller tabet skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side, eller
b. genstanden allerede ved aftalens indgåelse ikke stemmer overens med det som sælger har garanteret.
Retsmangler m.v.
§ 41.
Retsmangler. Andre tredjemands krav.

1. Har tredjemand ejendomsret, panteret eller anden ret i genstanden (retsmangel) gælder reglerne om mangel tilsvarende, med mindre det ikke følger af aftalen at køber skulle overtage genstanden med de begrænsninger tredjemands ret medfører. Toårsfristen for reklamation i § 32, stk. 2 gælder dog ikke.
2. Køber kan i alle fald kræve erstatning for tab som følger af retsmangel som forelå ved købet og som han hverken var bekendt med eller burde have været bekendt med.
3. Gør tredjemand krav på sin ret i genstanden og hans krav bestrides, gælder reglerne i stk. 1 og stk. 2 tilsvarende, når kravet ikke klart er ubegrundet.
4. For tredjemands krav som bygger på immaterialret gælder reglerne i stk. 1 tilsvarende, jfr. § 96. Andet kan aftales, også i forbrugerkøb, forsåvidt det er i købers interesse.

Andre bestemmelser.
§ 42.
Købers ret til tilbageholdelse af købesummen.

Har køber krav mod sælger på grund af dennes misligholdelse kan køber holde så meget af købesummen tilbage, som er nødvendigt for sikre dækning af kravet.

§ 43.
Misligholdelse ved del af det solgte.

1. Gælder sælgers misligholdelse bare en del af det solgte finder reglerne i dette kapitel anvendelse på denne del. Køber kan hæve købet i sin helhed når misligholdelsen er væsentlig for hele aftalen.
2. Hvis sælger efter forholdene antages at have afsluttet sin levering, selv om ikke alt er blevet leveret, finder reglerne om mangler anvendelse.

§ 44.
Flere leveringer.

1. Skal sælger levere efterhånden og foreligger der misligholdelse med en enkelt levering, kan køber hæve købet forsåvidt angår denne levering, efter reglerne om ophævelse.
2. Giver misligholdelsen køber rimelig grund til at antage at en gentagelse af misligholdelse må ventes der giver ret til ophævelse, kan køber på dette grundlag hæve købet for så vidt angår senere leveringer, hvis dette sker inden rimelig tid.
3. Såfremt køber hæver købet for en enkelt levering, kan han samtidig hæve købet for tidligere eller senere leveringer, som på grund af sammenhængen mellem leveringerne, ikke vil kunne bruges til det formål som parterne forudsatte ved aftalens indgåelse.

KAPITEL VI.
Købers pligter. Købesummens størrelse.
§ 45.

1. Er købet indgået uden at prisen følger af aftalen, skal køber betale den gængse pris ved aftalens indgåelse for samme slags genstande solgt under tilsvarende forhold, forsåvidt prisen ikke er urimelig. Er der ingen sådan gængs pris må køber betale det som er rimeligt i betragtning af genstandens art, kvalitet og omstændighederne iøvrigt.
2. I forbrugerkøb kan sælger ikke i tillæg til købesummen kræve gebyr for udstedelse og forsendelse af regning. Dette gælder ikke når det klart fremgår at købesummen er den pris sælger kræver ved kontant betaling, men sælger alligevel giver henstand.

§ 46.

1. Skal købesummen fastsættes efter tal, mål eller vægt, lægges dette til grund på det tidspunkt da risikoen går fra sælger over på køber.
2. Er prisen fastsat efter vægt, trækkes først vægten af emballagen fra.

§ 47.

1. Har køberen fået regning, faktura eller nota, er han bundet af den pris som er opført , hvis han ikke inden rimelig tid siger fra at han ikke godkender den. Dette gælder ikke når lavere pris følger af aftalen eller den opførte pris er urimelig.

Købesummens betaling.
§ 48.

1. Købesummen skal betales på sælgers forretningssted. Hvis betalingen skal ske mod overgivelse af genstanden eller dokument, skal det ske på det sted overgivelsen sker.
2. Foruden betaling i rede penge kan køber erlægge betaling i henhold til andre anerkendte betalingsformer. Pligten til at betale købesummen omfatter også pligt i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, at acceptere veksel, stille rembours, bankgaranti eller anden sikkerhed og træffe andre foranstaltninger som købesummens ydelse er afhængig af.
3. Sælger bærer ansvaret for øgede omkostninger som skyldes at han har flyttet sit forretningssted efter at købet blev indgået.

§ 49.

1. Følger ikke betalingstiden af aftalen skal køber betale når sælger kræver det, men ikke før end genstanden overgives til køber eller stilles til hans rådighed i overensstemmelse med aftalen og denne lov.
2. Før køber betaler købesummen er han dog berettiget til at få genstanden undersøgt på vanlig måde, når dette ikke er uforeneligt med den aftalte fremgangsmåde for levering og betaling af købesummen.
3. Hvis der bruges konnossement ved transporten af salgsgenstanden til bestemmelsesstedet eller transporten iøvrigt sker på de vilkår at sælger ikke kan råde over genstanden efter betaling, kan betaling kræves mod konnossement, fragtbrev eller andet bevis for at genstanden bliver transporteret på sådanne vilkår. Dette gælder selv om genstanden ikke er kommet frem eller køber ikke har haft lejlighed til at undersøge den.

Købers medvirken ved opfyldelse af købet.
§ 50.

1. Køber skal:

a. yde sådan medvirken som det er rimelig at vente af ham, for at sælger skal kunne opfylde købet og
b. overtage tingen ved at hente eller modtage den.
KAPITEL VII.
Sælgers beføjelser ved misligholdelse fra købers side.
§ 51.
Indledende bestemmelser.

1. Såfremt køber ikke betaler købesummen eller opfylder sine øvrige pligter efter aftalen eller loven, og dette ikke beror på sælger eller forhold fra hans side, kan sælger kræve opfyldelse, ophævelse og erstatning efter bestemmelserne i dette kapitel. Han kan også holde tilbage ydelse ifølge § 10 samt kræve rente efter § 71.
2. Opfylder køber ikke sin pligt til at overtage tingen, og beror dette ikke på sælger eller forhold fra hans side, gælder i stedet bestemmelserne i §§ 55, 57, stk. 2 og 58.
3. Sælgers ret til erstatning og rente bortfalder ikke selv om han gør andre beføjelser gældende eller ved at disse ikke kan gøres gældende.

§ 52.
Ret til opfyldelse ved at kræve betaling.
Afbestilling.

1. Sælger kan holde fast ved købet og kræve at køber betaler købesummen. Dette gælder dog ikke sålænge betalingen hindres af afbrydelse i samfærdselen eller betalingsformidlingen eller andet forhold uden for købers kontrol og som han ikke kan overvinde.
2. Afbestiller køber en genstand som skal tilvirkes særskilt for ham, kan sælger ikke fastholde købet ved at fortsætte tilvirkningen, gøre andre forberedelser til leveringen samt kræve betaling, medmindre afbrydelsen ville medføre betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet det tab som afbestillingen medførte. Kan sælger ikke fastholde købet, udmåles erstatning for tab som følge af afbestillingen i overensstemmelse med reglerne i kap. X.
3. Er genstanden endnu ikke leveret, taber sælger sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han venter urimelig længe med at fremsætte kravet.

§ 53.
Krav om at køber medvirker til købet.

Om sælgers ret til at kræve opfyldelse af købers pligt til at medvirke til købet, gælder § 23 tilsvarende.

§ 54.
Ophævelse når køber ikke betaler.

1. Sælger kan hæve købet på grund af forsinket betaling hvis købers misligholdelse er væsentlig.
2. Købet kan også hæves hvis køberen ikke betaler købesummen inden en rimelig tillægsfrist som sælger har fastsat for opfyldelse.
3. Sælger kan ikke, medens tillægsfristen løber, hæve købet, medmindre køber har erklæret at han ikke vil opfylde købet inden fristen.
4. Er genstanden allerede overtaget af køber, kan sælger kun hæve såfremt han har taget forbehold herom eller køber afviser genstanden. I internationale køb kan køb dog hæves uden sådant forbehold, hvis ophævelsen ikke har betydning for den ret som tredjemand, herunder købers bo, har til genstanden.

§ 55.
Ophævelse når køber ikke medvirker til købet.

1. Sælger kan hæve køb når køber ikke medvirker til købet og hans misligholdelse er væsentlig. Sælger kan på samme vilkår hæve købet når køber ikke overtager genstanden efter § 50, litra b, og sælger har en særlig interesse i at blive af med den.
2. Købet kan også hæves når køber inden en rimelig tillægsfrist som sælger har fastsat for opfyldelse,

a. ikke medvirker til købet,
b. ikke overtager genstanden i tilfælde hvor sælger har særlig interesse i at blive med den.

3. Medens tillægsfristen løber kan sælger ikke hæve købet, medmindre køber har erklæret at han ikke vil opfylde købet i dette tidsrum.

§ 56.
Flere leveringer.

1. Skal sælger levere efterhånden og køber betale eller medvirke i tilsvarende poster, og der opstår misligholdelse ved en enkelt levering, kan sælger hæve købet forsåvidt angår denne levering efter reglerne i §§ 54-55.
2. Giver misligholdelsen sælgeren rimelig grund til at antage at gentagelse af misligholdelsen må ventes der giver ret til ophævelse, kan han på dette grundlag også hæve for så vidt angår disse leveringer, hvis dette sker inden rimelig frist.

§ 57.
Erstatning.

1. Sælger kan kræve erstatning for det tab som er en følge af køberens forsinkelse med betaling. Dette gælder dog ikke hvis køber godtgør at forsinkelsen skyldes afbrydelse i samfærdselen eller betalingsformidlingen eller anden hindring uden for køberens kontrol og som han ikke med rimlighed kunne ventes at have taget i betragtning på den tid aftalen blev indgået eller undgå eller overvinde følgerne af. Reglerne i § 27, stk. 2 og stk. 3 gælder tilsvarende.
2. Sælger kan kræve erstatning efter reglerne i § 27 for det tab som han lider som følge af at

a. køber ikke medvirker ved opfyldelse af købet, eller
b. køber ikke i rette tid overtager genstanden ifølge § 50, litra b, i tilfælde hvor sælger har en særlig interesse i at blive af med genstanden.
§ 58.
Oplysningspligt om hindring.

Er køber forhindret i at kunne opfylde købet til rette tid skal han give sælger meddelelse om hindringen og dens virkning på muligheden for at opfylde. Modtager sælger ikke sådan meddelelse inden rimelig tid efter at køber fik eller burde have fået kendskab til hindringen, kan sælger kræve erstatning for tab som kunne være undgået såfremt han havde fået meddelelsen i tide.

§ 59.
Sælgers frist til at hæve.

Er købesummen betalt kan sælger ikke hæve købet medmindre han har givet meddelelse til køber herom

a. ved forsinkelse af købers opfyldelse før han fik at vide om opfyldelsen fra købers side, eller
b. når der foreligger anden misligholdelse, uden ubegrundet forsinkelse efter at han fik eller burde have fået kendskab til misligholdelsen eller efter at rimelig tillægsfrist som følger af § 55, stk. 2, er udløbet.
§ 60.
Specifikation.

1. Skal køber bestemme genstandens form, mål eller andre egenskaber, og han ikke gør det til aftalt tid eller uden ubegrundet forsinkelse efter at have fået opfordring fra sælger, kan sælger bestemme det i overensstemmelse med hvad han må antage er køberens interesse. Dette forhindrer dog ikke sælger i at påberåbe sig andre krav som han har.
2. Sælger må oplyse køber om de specifikationer som han bestemmer efter stk. 1 og give køber rimelig frist til at ændre specifikationerne. Såfremt køber ikke gør det uden ubegrundet forsinkelse efter at have fået sælgers meddelelse, bliver sælgerens specifikationer bindende.

KAPITEL VIII.
Fælles regler om forventet misligholdelse, insolvens m.v.
§ 61.
Forventet misligholdelse.

1. Hvis det efter køb fremgår af en parts handlemåde eller en anden alvorlig svigt i hans kreditværdighed eller evne til at opfylde, at han ikke kommer til at opfylde en væsentlig del af sine pligter, kan den anden part indstille sin opfyldelse og holde sine ydelser tilbage.
2. Har sælger allerede sendt genstanden og viser der sig forhold på købers side som er nævnt i stk. 1, kan han forhindre at genstanden bliver overgivet til køber eller hans bo. Dette gælder selv om køber eller hans bo har modtaget transportdokumenter.
3. Den part som indstiller opfyldelse eller forhindre at genstanden bliver overgivet, må straks varsle den anden part. Bliver varsel ikke givet, kan den anden part kræve erstatning for det tab som kunne være undgået hvis han var blevet varslet.
4. En part som har indstillet opfyldelse eller forhindret at genstanden blev overgivet, må fortsætte opfyldelsen hvis den anden part stiller betryggende sikkerhed for sin opfyldelse.

§ 62.
Ophævelse ved forventet misligholdelse.

1. Er det før tiden for opfyldelse klart, at der vil indtræde misligholdelse, som vil give parten ret til at hæve, kan han hæve købet allerede før tiden for opfyldelse. Ophævelsen kan afværges hvis den anden part straks stiller betryggende sikkerhed for at købet bliver opfyldt.
2. Når tiden tillader det skal den part som agter at hæve, varsle den anden part så denne kan få lejlighed til at skaffe sikkerhed for at undgå ophævelsen.

§ 63.
Insolvens.

Om retten til at træde ind i køb, tilbageholde betaling eller hæve køb på grund af en parts insolvens finder loven om konkursbehandling anvendelse.

KAPITEL IX.
Fælles regler om ophævelse eller omlevering.
§ 64.
Virkninger.

1. Når købet hæves bortfalder parternes pligt til at opfylde købet.
2. Er købet helt eller delvis opfyldt fra nogen af siderne, kan det som er modtaget, kræves tilbageført. En part kan dog holde tilbage det han har modtaget indtil den anden part giver tilbage det han har fået. Tilsvarende gælder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende sikkerhed ikke bliver stillet.
3. Skal sælger omlevere kan køber holdet tilbage det han har modtaget, indtil omlevering sker.
4. Ophævelse har ingen betydning for aftalevilkår om forretningshemmeligheder, om løsning af tvister eller om partens rettigheder og pligter som følger af ophævelsen.

§ 65.
Afkast og rente ved tilbageføring.

1. Hæves købet skal køber godskrive sælger afkast som han har haft af genstanden og give rimeligt vederlag for væsentlig nyttte han ellers har haft af den.
2. Såfremt sælger skal betale købesummen tilbage er han pligtig at betale rente efter § 71 fra den dag han modtog betalingen.

§ 66.
Tab af retten til at hæve og kræve omlevering.

1. Køber kan kun hæve købet eller kræve omlevering såfremt han er i stand til at levere genstanden tilbage i væsentlig samme stand og mængde som han modtog den. Han taber dog ikke retten til at hæve eller kræve omlevering, når

a. årsagen til at det er umuligt at tilbagelevere genstanden i væsentlig samme stand og mængde, er sagens egen beskaffenhed eller andre forhold som ikke beror på køber;
b. genstanden er forringet, ødelagt eller gået til grunde som følge af en handling som trængtes for at undersøge om genstanden lider af mangel; eller
c. genstanden er helt eller delvis blevet solgt i vanlig omsætning eller er forbrugt eller forandret af køber under forudsat brug, før køber opdagede eller burde have opdaget den mangel som er årsag til ophævelse eller krav om omlevering.

2. Køber taber heller ikke ret til at hæve eller kræve omlevering hvis han ved tilbageleveringen erstatter den værdireduktion genstanden har haft. Denne bestemmelse gælder ikke i internationale køb.

KAPITEL X.
Erstatningens omfang. Rente.
§ 67.
Almindelige regler.

1. Erstatning for misligholdelse fra en parts side skal svare til det tab, herunder udgifter, prisforskel og tabt fortjeneste, som er påført den anden part ved misligholdelse. Dette gælder dog kun for tab som parten med rimelighed kunne have forudset som en mulig følge af misligholdelsen.
2. Som indirekte tab regnes:

a. tab som følge af formindsket eller bortfaldet produktion eller omsætning (driftsafbrydelse);
b. tab som følge af at genstanden ikke kan nyttiggøres som forudsat (afsavn);
c. tabt fortjeneste som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller bliver ikke rigtig opfyldt, men bare for så vidt køber uden rimelig grund lader være at foretage dækningskøb eller træffe andre foranstaltninger for at undgå eller formindske tabet;
d. tab som følge af skade på andet end selve salgsgenstanden, og genstande som bruges til fremstilling af eller som har nær og direkte sammenhæng med dens fortsatte brug.

3. Reglerne i stk. 2 gælder ikke for omkostninger ved:

a. almindelige foranstaltninger som kompenserer at salgsgenstanden er forsinket eller har mangler eller
b. foranstaltninger som begrænser andet tab end det som stk. 2 omfatter.

4. I forbrugerkøb kan det aftales at der ikke skal betales erstatning for indirekte tab som går ind under stk. 2.

§ 68.
Prisforskel ved dækningstransaktioner.

Hvis køb hæves og køber foretager dækningskøb eller sælger dækningssalg på forsvarlig måde og inden rimelig tid efter ophævelsen lægges købesummen og prisen efter dækningstransaktioner til grund når prisforskellen skal beregnes.

§ 69.
Prisforskel når der ikke foreligger dækningstransaktioner.

1. Er købet hævet uden at der foretages dækning som nævnt i § 68, og er der gængs pris for genstanden, lægges købesummen og den gængse pris på ophævelsestiden til grund når prisforskellen skal beregnes. Bliver købet hævet efter at salgsgenstanden er overtaget, skal i stedet den gængse pris ved overtagelsen lægges til grund.
2. Som gængs pris anses prisen på leveringsstedet for genstand af samme slags, eller, hvis der ikke gælder nogen gængs pris dér, på et andet sted som med rimelighed kan sidestilles med dette, dog således at hensyn tages til forskellige transportomkostninger.

§ 70.
Pligt til at begrænse tabet.
Lempelse af ansvaret. Internationale køb.

1. Den part som påberåber sig misligholdelse fra anden side, skal ved rimelige foranstaltninger begrænse sit tab. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del af tabet.
2. Erstatning kan nedsættes hvis den vil bevirke urimelig for den ansvarlige part ud fra tabets størrelse i forhold til det tab som vanligvis opstår i lignende tilfælde og omstændighederne iøvrigt.
3. I internationale køb omfatter erstatningen kun tab som en part med rimelighed kunne have forudset som en mulig følge af misligholdelsen i lyset af de forhold som parten havde kendskab til eller burde have haft kendskab til ved aftalens indgåelse. Erstatning i sådanne køb bliver ikke nedsat i medfør af bestemmelserne i stk. 2.

§ 71.
Rente.

Betales ikke købesummen eller andet udestående beløb i tide, skal skyldneren svare rente efter rentelovens bestemmelser, herunder hvad angår rentefod, rentens ophavstid og beregning af rente.

KAPITEL XI.
Omsorg for genstanden.
§ 72.
Sælgers pligt til omsorg.

Såfremt køber ikke henter eller tager imod salgsgenstanden i tide, eller øvrige forhold på hans side har medført at den ikke er overgivet til ham, skal sælger på købers regning drage sådan omsorg for genstanden, som er rimelig efter omstændighederne, forsåvidt han har gestanden i sin varetægt eller forøvrigt kan tage tage vare på den.

§ 73.
Købers pligt til omsorg.

1. Afviser køber en genstand som han har overtaget, skal han for sælgers regning drage sådan omsorg for den som er rimelige efter omstændighederne.
2. Afviser køber en genstand seom er sendt til ham og stillet til hans rådighed på bestemmelsesstedet, skal han tage vare på den for sælgers regning, såfremt han kan gøre det uden at betale købesummen eller pådrage sig urimelige omkostninger eller ulempe. Dette gælder dog ikke hvis sælger eller nogen på hans vegne kan tage sig af genstanden på bestemmelsesstedet.

§ 74.
Forvaring hos tredjemand.

En part som er pligtig til at drage omsorg for en salgsgenstand kan lade tredjemand forvare den for den anden parts regning såfremt omkostningerne ikke er uforsvarlige. Parten er fri for ansvar hvis forvareren er forsvarlig valgt og har modtaget genstanden.

§ 75.
Erstatning og sikkerhed for omkostninger.

Den som drager omsorg for salgsgenstanden for modpartens regning har ret til dækning af forsvarlige omkostninger til dette. Han kan holde genstanden tilbage indtil omkostningerne dækkes eller betryggende sikkerhed stilles.

§ 76.
Salg.

1. En part som er pligtig til at drage omsorg for en salgsgenstand har ret til at sælge den hvis han ikke uden væsentlige omkostninger kan tage vare på den. Tilsvarende gælder hvis modparten venter urimelig længe med at overtage den eller betale købesummen og opbevaringsomkostninger.
2. Hvis genstanden er udsat for raskt at blive ødelagt eller forringet, eller det vil være uforholdsmæssig kostbart at tage vare på den, skal den så vidt muligt sælges.
3. Salg skal ske på forsvarlig måde. Når det er muligt skal den anden part gives rimelig varsel om at genstanden vil blive solgt.

§ 77.
Anden disposition end salg.

Har en part ret til at sælge genstanden efter § 76, men den kan ikke sælges eller er det klart at salgsudbyttet ikke ville dække salgsomkostningerne, kan parten disponere genstanden på anden forsvarlig måde. Den anden part skal så vidt muligt gives varsel.

§ 78.
Regnskab og godskrivning af udbytte.

Den part som har draget omsorg for en salgsgenstand skal godskrive den anden part det som er indvundet ved salg eller på anden måde og give ham regnskab over sine omkostninger. Overskud tilfalder den anden part.

KAPITEL XII.
Udbytte og andet afkast.
§ 79.
Afkast af salgsgenstanden.

Afkast som genstanden giver før den aftalte leveringstid, tilfalder sælgeren, når der ikke var grund til at antage at den ville tilfalde senere. Afkast som genstanden giver derefter tilfalder køber, når der ikke var grund til at antage at det ville tilfalde tidligere. Andet kan aftales, også i forbrugerkøb, forsåvidt det er i købers interesse.

§ 80.
Aktier.

Køb af aktier omfatter det udbytte som ikke var forfaldet før købet. Det samme gælder ret til at tegne nye aktier når retten ikke kunne benyttes inden købet.

§ 81.
Rentebærende fordring.

Køb af rentebærende fordring omfatter de renter som er påløbet, men ikke forfaldet ved den aftalte leveringstid. Modværdien af sådanne renter skal betales som tillæg til købesummen når fordringen ikke er solgt som usikker.

KAPITEL XIII.
Visse almindelige bestemmelser.
§ 82.
Risikoen for forsendelse af meddelelser.

Såfremt en part giver meddelelse i overensstemmelse med denne lovs bestemmelser og ved anvendelse af et meddelelsesmiddel som under de givne forhold er forsvarligt, og ikke andet fremgår, kan afsenderen påberåbe sig at meddelelsen er blevet givet i tide, selv om der opstår forsinkelse eller fejl under videresendelsen eller meddelelsen ikke når fram til den anden part.

§ 83.
Forretningssted.

1. Når en parts forretningssted har betydning og han har flere end ét forretningssted, lægges det forretningssted til grund, som har den nærmeste tilknytning til købet, når henses til de omstændigheder parterne forudsatte før eller ved købets indgåelse.
2. Har en part intet forretningssted med tilknytning til købet, skal hans bosted i stedet lægges til grund.

KAPITEL XIV.
Krav mod tidligere salgsled.
§ 84.
Vilkår for krav mod tidligere salgsled.

1. Når ikke andet følger af køb udenfor forbrugerkøb, kan køber gøre krav som følge af mangel gældende mod et tidligere salgsled, forsåvidt tilsvarende krav på grund af manglen kan gøres gældende af sælger.
2. I forbrugerkøb kan køber i alle tilfælde gøre sit mangelkrav gældende mod et tidligere erhvervssalgsled, forsåvidt tilsvarende krav på grund af mangelen kan gøres gældende af sælger eller anden som erhvervede genstanden fra det tidligere led. På samme måde som forbrugerkøb regnes køb mellem forbrugere.
3. Aftale i tidligere salgsled som indskrænker sælgers eller anden erhververs rettighed kan ikke gøres gældende over for forbrugerkøberens krav efter stk. 2 i større udstrækning end det som kunne have været aftalt mellem forbrugerkøber og sælger.

§ 85.
Reklamation.

1. Køber må gøre sit krav mod tidligere salgsled gældende uden ubegrundet forsinkelse efter at han har opdaget eller burde have opdaget mangelen, og senest inden de reklamationsfrister som gælder i forholdet mellem sælger og det tidligere salgsled.
2. Ved krav mod tidligere salgsled efter § 84, stk. 2 gælder reklamationsreglen i § 32. Har en brugt genstand tidligere været omsat til en forbruger, regnes fristen efter § 32, stk. 2 for hvert salgsled fra den dag den nærmest efterfølgende forbruger modtog genstanden.
3. Køber skal så snart der er rimelig anledning dertil, underrette tidligere salgsled om hvad han kræver.

§ 86.
Ansvar for oplysninger efter § 18.

Når den som har tilvirket en genstand eller andet tidligere salgsled har givet oplysninger som er nævnt i § 18, stk. 2, bærer han ansvar for tab som køber lider på grund af oplysningerne, efter omstændighederne solidarisk med køber. Reglerne i § 40 gælder tilsvarende.

KAPITEL XV.
Særregler for internationale køb.
§ 87.
Internationale køb.

Med internationale køb forstås i denne lov køb som er indgået mellem parter som har sit forretningssted i forskellige stater, forudsat at dette fremgår af aftalen, tidligere forretningsforhold mellem parterne eller af oplysninger som de har givet før eller på den tid da købet blev indgået.§ 88.
Fortolkning af loven. Uløste spørgsmål. Direkte opfyldelse.

1. I internationale køb skal ved fortolkning af lovens bestemmelser tages hensyn til behovet for at fremme ensartet anvendelse af regler som bygger på FN-konventionen 1980 om internationale løsørekøb, til deres internationale karakter, og til behovet for at holde sig til redelighed og god tro i international handel.
2. Spørgsmål om forbehold som FN-konventionen omhandler, men ikke udtrykkelig løser på en afgørende måde, skal afgøres i overensstemmelse med de grundsætninger som konventionen bygger på, eller forøvrigt i overensstemmelse med det lands lov som skal lægges til grund efter reglerne i international privatret.
3. For krav om direkte opfyldelse som skal afgøres her i landet eller efter islandsk ret, gælder altid reglerne i denne lov, jfr. artikel 28 i FN-konventionen.

§ 89.
Fortolkning af en parts erklæringer.

1. En parts erklæring eller adfærd skal fortolkes i overensstemmelse med hans hensigt, hvor den anden part kendte eller burde have kendt denne hensigt. Iøvrigt bør den fortolkes i overensstemmelse med den opfattelse som en fornuftig person i samme situation som den anden part rimeligvis ville have haft under tilsvarende omstændigheder.
2. Ved bestemmelsen af en persons hensigt eller opfattelse efter stk. 1 skal alle sagens relevante omstændigheder, herunder parternes forhandlinger, den praksis parterne har skabt mellem sig, handelsbrug og parternes senere adfærd, tages i betragtning.

§ 90.
Handelsbrug.

Når ikke andet følger af aftalen anses parterne bundet af handelsbrug som de kendte eller burde have kendt, og som i international handel er almindelig kendt og regelmæssigt følges af parter i tilsvarende handelsforhold. Handelsbrug anses da som en del af aftalen.

§ 91.
Mundtlig eller skriftlig aftale.

1. En aftale om køb behøves ikke indgås eller bekræftes skriftlig, og er ikke underkastet andre formkrav. Aftalen kan godtgøres på hvilken som helst måde, herunder ved vidner.
2. En aftale kan ændres og bringes til ophør ved at parterne bliver enige om det.
3. En skriftlig aftale som bestemmer at en ændring eller aftale om ophør skal være skriftlig, kan ikke ændres eller aftales ophørt på anden måde. Men en part kan ved sin handlemåde blive afskåret fra at gøre en sådan bestemmelse gældende, forsåvidt den anden part har indrettet sig i tillid til denne handlemåde.

§ 92.
Fremmed lovgivning som kræver skriftlig aftale.

Bestemmelserne i § 91 gælder ikke i internationale køb hvor en part har sit forretningssted i en konventionsstat hvis lovgivning ikke godtager andre aftaler end skriftlige og har fremsat erklæring i medfør af artikel 96 i FN-konventionen 1980 om internationale løsørekøb.

§ 93.
Telegram og telex.

Bestemmelserne i §§ 91 og 92 er ikke til hinder for at telegram, telex, telefax og andre elektroniske overføringssystemer kan benyttes, for så vidt meddelelsens ufalskhed kan afkontrolleres og bekræftes.

§ 94.
Væsentlige mangler.

En misligholdelse fra en parts side er væsentlig hvis den medfører en sådan skade for den anden part at det vil stille denne betydelig dårligere end han har ret til at forvente efter aftalen, medmindre den misligholdende part ikke forudså og en fornuftig person i samme situation og under tilsvarende omstændigheder rimeligvis heller ikke ville have forudset.

§ 95.
Overgivelse og rettelse af dokument.

Skal sælger overgive dokument vedrørende genstanden, er han forpligtet til at overgive det på det tidspunkt, på det sted og i den form som er aftalt. Har sælger overgivet dokumentet før aftalt tid, kan han inden leveringstiden afhjælpe fejl ved dokumentet, såfremt det ikke forvolder køber urimelig ulempe eller omkostninger. Køber bevarer dog sin ret til at kræve erstatning.

§ 96.
Tredjemands ophavsret, industriel retsværn m.v.

1. Sælger skal levere genstanden over hvilken tredjemand hverken har eller har fremsat krav om ophavsret til åndsværker, industriel retsværn eller anden immaterielrettighed, som sælger ved indgåelse af aftalen var bekendt med eller ikke kunne have været uvidende om, forudsat at retten eller kravet bygger på:
a. lovgivningen i den stat hvor genstanden vil blive videresolgt eller anvendt, hvis det på tidspunktet for aftalens indgåelse var parternes forståelse at tingen skulle videresælges eller bruges i denne stat, eller
b. i ørige tilfælde loven i den stat hvor køber har sit forretningssted ved aftalens indgåelse.
2. Sælgers pligter efter stk. 1 finder ikke anvendelse når:
a. køberen vidste eller måtte vide ved indgåelsen af aftalen om retten eller kravet eller
b. retten eller kravet skyldes at sælger har fulgt tekniske tegninger, beskrivelser, formler, mønstre eller andre specifikationer som hidrører fra køber.

§ 97.
Undtagelse fra reklamationsreglerne.

1. Sælger kan ikke påberåbe sig at køber har forsømt sin pligt til at undersøge efter § 31 eller reklamere efter § 32, såfremt han kendte eller måtte kende til det faktiske forhold mangelen skyldes, uden at oplyse sælger om det.
2. Ved retsmangel eller andet tredjemandskrav efter § 41 eller § 96 kan køber ikke gøre gældende at køber har udvist forsømmelse som er nævnt i stk. 1, hvis sælger kendte retten eller kravet og hvad det gik ud på. Toårsfristen for reklamation i § 32, stk. 2 gælder ikke i forhold til sådant krav.
3. Selv om køber ikke har givet reklamation efter § 32, stk. 1 kan han kræve afslag i købesummen eller erstatning for andet tab end tabt fortjeneste, såfremt han havde rimelig grund til at undlade at give sådan meddelelse.

§ 98.
Levering for tidligt eller i for stor mængde.

1. Leveres genstanden for tidligt kan køber godtage eller afvise den, under iagttagelse af sin omsorgspligt.
2. Leveres en større mængde end aftalt, kan køber godtage levering af den overskydende mængde eller afvise den. Godtager køber den overskydende mængde helt eller delvis, regnes prisen for denne forholdsmæssigt efter det grundlag som følger af aftalen.

KAPITEL XVI.
Ikrafttræden, ophævelse af ældre lov m.v.
§ 99.

1. Denne lov træder i kraft den 1. juni 2001.
2. Fra samme tid ophæves lov om løsørekøb nr. 39 19. juni 1922.
3. Denne lov finder kun anvendelse på aftaler som bliver indgået efter at den er trådt i kraft.Overgangsbestemmelse.

Handelsministeren skal nedsætte et kæreudvalg for løsøre- og tjenestekøb som skal virke fra lovens ikrafttræden indtil slutningen af året 2005. Udvalget skal bestå af 3 medlemmer. Ministeren udpeger et medlem efter indstilling fra Forbrugersamenslutningen, et andet efter indstilling fra Islands Handelskammer og det tredje uden indstilling, som tillige skal være udvalgets formand. Han skal opfylde betingelser til at være dommer.
Udgifter til virksomheden hos udvalget for løsøre- og tjenestekøb erholdes af statskassen.
Opstår der tvist om rettigheder eller pligter i løsørekøb kan parterne, en eller flere, henvende sig til kæreudvalget for løsøre- og tjenestekøb og begære udvalgets udtalelse.
Kæreudvalgets afgørelse kan ikke påklages til anden offentlig myndighed, men parterne kan indbringe sagen for retten på sædvanlig måde.

Handelsministeren kan give nærmere forskrifter om kæreudvalgets kompetenceområde og opgaver, regler for udvalgets sagsbehandling og dets virksomhed iøvrigt.

Givet på Bessastaðir den 16. maj 2000

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L.S.)
Valgerður Sverrisdóttir

Tags

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more